Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkolny w Stanisławowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Przejdź do: zs-stanislawow.pl

Treść strony

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU AGRESYWNEGO ZACHOWANIA UCZNIA

Nauczyciel, który jest świadkiem agresywnego zachowania uczniów (np. bójka, pobicie, wyzywanie), jest zobowiązany do wykonania następujących czynności:

1. Natychmiast reaguje słownie w sposób stanowczy i zdecydowany na zaistniałą sytuację:

a) odizolowuje ucznia zachowującego się agresywnie od grupy,

b) w razie potrzeby wzywa pomoc (innego nauczyciela, pedagoga, pielęgniarkę),

c) udziela pomocy ofierze agresji i zapewnia bezpieczeństwo pozostałym uczniom.

2. Jeżeli to możliwe, ustala przyczyny agresji. Przeprowadza rozmowy ze stronami konfliktu w celu uświadomienia im niewłaściwego zachowania. O zajściu informuje wychowawcę i pedagoga szkolnego.

3. Wychowawca informuje rodziców ucznia o jego agresywnym zachowaniu, zwracając uwagę na konieczność przeprowadzenia przez nich rozmowy z dzieckiem.

4. Uczeń, który dopuścił się zachowania agresywnego, otrzymuje uwagę do dziennika bądź też upomnienie lub naganę wychowawcy klasy.

5. W przypadku konieczności zdyscyplinowania wyjątkowo agresywnego ucznia, nagminnie przejawiającego zachowania agresywne, wzywana jest policja w celu podjęcia interwencji zapewniającej bezpieczeństwo uczniom i pracownikom szkoły.

6. Jeśli zachowanie ucznia nie poprawia się, wychowawca zwraca się z pisemną prośbą o zgłoszenie się rodzica (prawnego opiekuna) do szkoły:

a) przeprowadza rozmowę z rodzicem (prawnym opiekunem), pogłębiając wiedzę na temat ucznia, jego rozwoju intelektualnego, społecznego, emocjonalnego;

b) na prośbę wychowawcy rozmowę z rodzicem przeprowadza pedagog szkolny, analizując przyczyny zaburzonego zachowania ucznia, pomagając rodzicom w doborze metod wychowawczych,

c) brak zmiany w zachowaniu ucznia skutkuje przeprowadzeniem z nim rozmowy przez pedagoga szkolnego w obecności rodziców i wychowawcy;

d) podpisuje się kontrakt: rodzic, uczeń, wychowawca/pedagog/dyrektor szkoły, określający zachowanie ucznia i konsekwencje, które poniesie w razie złamania warunków kontraktu.

7. W sytuacji, kiedy uczeń w dalszym ciągu stwarza zagrożenie dla innych uczniów, pedagog szkolny w porozumieniu z dyrektorem szkoły i wychowawcą ucznia kieruje wniosek do sądu o zastosowanie środka wychowawczego zapobiegającego demoralizacji ucznia.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Leś
  data wytworzenia: 2023-04-13
 • opublikował: J. Leś
  data publikacji: 2023-04-13 09:04
 • zmodyfikował: J. Leś
  ostatnia modyfikacja: 2023-04-13 09:06

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA NA TERENIE SZKOŁY ZACHOWAŃ AGRESYWNYCH NIOSĄCYCH ZAGROŻENIE ŻYCIA LUB ZDROWIA

Agresja fizyczna

1. W przypadku, gdy nauczyciel/wychowawca/pracownik szkoły zauważy ucznia, którego zachowanie jest agresywne w stosunku do innych osób, powinien podjąć natychmiastowe działania mające na celu przerwanie, wyeliminowanie tych czynów i powiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły oraz pedagoga szkolnego.

WAŻNE! Pracownik szkoły powinien w sposób stanowczy i zdecydowany zakomunikować sprawcy bądź sprawcom agresji, że nie wyraża zgody na takie zachowanie. Czyni to w formie wyraźnych, krótkich i zrozumiałych zwrotów.

2. W razie potrzeby należy niezwłocznie odseparować sprawcę agresywnych zachowań od pokrzywdzonych oraz przekazać go pod opiekę dyrektorowi/pedagogowi lub innej wyznaczonej osobie.

3. Należy również ustalić ewentualne ofiary agresora oraz świadków agresywnego zachowania.

4. W przypadku obrażeń należy poinformować pielęgniarkę szkolną (w przypadku jej braku, można wezwać pogotowie).

5. Jeśli występuje stan zagrożenia życia (np. ofiara nieprzytomna), pracownik szkoły wzywa natychmiast karetkę pogotowia.

6. Wychowawca/ pedagog /dyrektor  wzywa do niezwłocznego stawienia się w szkole rodziców/opiekunów prawnych ucznia agresora.

7. Wychowawca klasy/pedagog szkolny/psycholog przeprowadza rozmowę z rodzicami obydwu stron oraz ze sprawcą i ofiarą. Z rozmów sporządzona zostaje notatka.

8. Wychowawca klasy/pedagog szkolny/psycholog udzielają wsparcia poszkodowanemu, podejmują również działania mające na celu korekcję zachowania sprawcy.

9. W sprawach niezagrażających życiu lub zdrowiu, wychowawca w uzgodnieniu z dyrektorem decydują o dalszym postępowaniu, w szczególności o zastosowaniu kar statutowych.

10. W przypadku wszczynania kolejnych ataków przez agresora szkoła (wychowawca w uzgodnieniu z pedagogiem) kieruje sprawę na policję lub/i informuje sąd.

 

Agresja werbalna

1. W przypadku ujawnienia tej formy agresji należy bezzwłocznie podjąć działania mające na celu powstrzymanie i wyeliminowanie tego zjawiska.

2. Osoba będąca świadkiem zachowania agresywnego jest zobowiązana powiadomić wychowawcę klasy i/lub pedagoga/psychologa.

3. Wychowawca  przeprowadza rozmowę z uczniem w celu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia. Ważne, aby rozmowę z ofiarą i agresorem przeprowadzić osobno.

4. O zaistniałym zdarzeniu należy poinformować rodziców/opiekunów prawnych uczestników zdarzenia.

5. Pedagog szkolny/psycholog podejmują działania mające na celu rozwijanie świadomości sprawcy i poszkodowanego, rozwijanie umiejętności zarządzania emocjami.

6. Pedagog szkolny/psycholog obserwują sprawcę i poszkodowanego i udzielają im na bieżąco, w zależności od potrzeb, pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

7. Wobec ucznia nagminnie przejawiającego zachowania agresywne stosuje się konsekwencje przewidziane w statucie szkoły.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Leś
  data wytworzenia: 2023-04-13
 • opublikował: J. Leś
  data publikacji: 2023-04-13 09:10

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NISZCZENIA MIENIA SZKOŁY LUB OSÓB

Interwencję podejmuje nauczyciel, który był świadkiem zdarzenia lub któremu został zgłoszony fakt dokonania przez ucznia zniszczenia.

Nauczyciel:

· Ustala okoliczności zdarzenia (na podstawie rozmowy z osobą informującą o zaistniałym fakcie lub z uczniem będącym sprawcą zniszczenia) oraz dokonuje oglądu miejsca zaistnienia szkody.

·  Informuje o fakcie wychowawcę klasy oraz dyrektora.

Wychowawca klasy:

· Niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia dokonującego zniszczenia o zaistniałej sytuacji, poniesionych stratach i konieczności zrekompensowania wyrządzonej szkody.

· Przeprowadza z uczniem rozmowę wychowawczą, stosując wobec niego system konsekwencji określonych w statucie szkoły.

· W przypadku braku rekompensaty w ustalonym terminie wychowawca informuje o problemie dyrektora szkoły.

Dyrektor szkoły:

· W ramach swoich kompetencji ma możliwość zastosowania dodatkowych środków oddziaływania wychowawczego we własnych zakresie, tj. pouczenie, ostrzeżenie, zobowiązanie sprawcy do przeproszenia pokrzywdzonego, do przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonania określonych prac porządkowych na rzecz szkoły (wymagane jest uzyskanie zgody rodziców albo opiekunów prawnych ucznia oraz samego ucznia na propozycję dyrektora, w przypadku braku tej zgody dyrektor kieruje sprawę do sądu).

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Leś
  data wytworzenia: 2023-04-13
 • opublikował: J. Leś
  data publikacji: 2023-04-13 09:11

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1511
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-04-13 09:11:32