Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkolny w Stanisławowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Przejdź do: zs-stanislawow.pl

Treść strony

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dzieci jest Zespół Szkolny w Stanisławowie, 05-304 Stanisławów, ul. Szkolna 4 i 4A, NIP 822-224-70-01, REGON 140093852, tel. +48 25 757 54 79, +48 25 757 50 25, +48 25 757 50 79, e-mail: zss@stanislawow.pl.
 2. Administrator wyznaczył na inspektora ochrony danych Panią Małgorzatę Redosz-Kulicką, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez administratora danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych, poprzez e-mail: iod.mrk@wp.pl bądź bezpośrednio w siedzibie administratora.
 3. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dzieci jest realizacja obowiązków ustawowych nałożonych na administratora, w szczególności związanych z edukacją Państwa dzieci, realizacją celów statutowych szkoły lub przeszkola, a także wykonywanie innych czynności związanych z uczęszczaniem przez Państwa dziecko do szkoły lub przedszkola, na które wyrazili Państwo zgodę w formie pisemnej.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych są: przepisy prawa, regulujące zasady funkcjonowania placówek oświatowych oraz nakładające na administratora określone obowiązki oraz zgody wyrażone przez Państwa w formie pisemnej.
 5. W zakresie uregulowanym przez przepisy bezwzględnie obowiązujące odbiorcami danych osobowych Państwa dzieci są: Gmina Stanisławów, Mazowiecki Kurator Oświaty, Minister Edukacji Narodowej.
  Ponadto Państwa dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dzieci mogą być przekazywane: organom publicznym i innym uprawnionym podmiotom w zakresie i w celach wynikających z przepisów prawa oraz podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, w zakresie objętym daną umową.
 6. Dane osobowe Państwa oraz Państwa dzieci co do zasady będą przechowywane przez okres edukacji dziecka w szkole lub uczęszczania do przedszkola, chyba że przepisy prawa lub wyrażone przez Państwa zgody przewidują okresy dłuższe, m.in. w celach archiwalnych, podatkowych, rozliczania dotacji, dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych.
 7. Administrator informuje o przysługującym Państwu prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych Państwa oraz Państwa dzieci, prawie ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Administrator informuje, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Administrator informuje, iż w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednakże pozostaje ono bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Podanie danych osobowych wymaganych w związku z uczęszczaniem przez Państwa dziecko do szkoły lub oddziału przedszkolnego jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do realizacji celu, w jakim są one zbierane, w tym do realizacji celów statutowych szkoły lub przedszkola.
  Podanie danych osobowych przetwarzanych przez administratora na podstawie udzielonej zgody jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celu, w jakim udzielono zgody na przetwarzanie.
 11. Administrator przetwarzając dane osobowe nie korzysta z mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 12. Administrator informuje, iż w celu zapewnienia bezpieczeństwa stosuje na terenie Zespołu Szkolnego monitoring wizyjny. Nagrania z monitoringu mogą być udostępniane przez administratora jedynie uprawnionym organom publicznym i są przechowywane przez okres do trzech miesięcy.

Metryka

 • opublikował: J. Leś
  data publikacji: 2019-08-31 04:46
 • zmodyfikował: J. Leś
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-31 04:58

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4916
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-08-31 04:58:16