Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkolny w Stanisławowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Przejdź do: zs-stanislawow.pl

Treść strony

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dzieci jest Zespół Szkolny w Stanisławowie, 05-304 Stanisławów, ul. Szkolna 4 i 4A, NIP 822-224-70-01, REGON 140093852,    tel. 257575479, 257575025, 257575079, e-mail: zss@stanislawow.pl .

2. Administrator wyznaczył na inspektora ochrony danych Panią Małgorzatę Redosz-Kulicką, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez administratora danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych, poprzez e-mail: iod.mrk@wp.pl bądź bezpośrednio w siedzibie administratora.

3. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dzieci jest realizacja obowiązków ustawowych nałożonych na administratora, w szczególności związanych z edukacją Państwa dzieci, realizacją celów statutowych szkoły lub przeszkola, a także wykonywanie innych czynności związanych z uczęszczaniem przez Państwa dziecko do szkoły lub przedszkola, na które wyrazili Państwo zgodę w formie pisemnej.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych są: przepisy prawa, regulujące zasady funkcjonowania placówek oświatowych oraz nakładające na administratora określone obowiązki oraz zgody wyrażone przez Państwa w formie pisemnej.

5. W zakresie uregulowanym przez przepisy bezwzględnie obowiązujące odbiorcami danych osobowych Państwa dzieci są: Gmina Stanisławów, Mazowiecki Kurator Oświaty, Minister Edukacji Narodowej.

Ponadto Państwa dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dzieci mogą być przekazywane: organom publicznym i innym uprawnionym podmiotom w zakresie i w celach wynikających z przepisów prawa oraz podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, w zakresie objętym daną umową.

6. Dane osobowe Państwa oraz Państwa dzieci co do zasady będą przechowywane przez okres edukacji dziecka w szkole lub uczęszczania do przedszkola, chyba że przepisy prawa lub wyrażone przez Państwa zgody przewidują okresy dłuższe, m.in. w celach archiwalnych, podatkowych, rozliczania dotacji, dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych.

7. Administrator informuje o przysługującym Państwu prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych Państwa oraz Państwa dzieci, prawie ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

8. Administrator informuje, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Administrator informuje, iż w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednakże pozostaje ono bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Podanie danych osobowych wymaganych w związku z uczęszczaniem przez Państwa dziecko do szkoły lub oddziału przedszkolnego jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do realizacji celu, w jakim są one zbierane, w tym do realizacji celów statutowych szkoły lub przedszkola.

Podanie danych osobowych przetwarzanych przez administratora na podstawie udzielonej zgody jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celu, w jakim udzielono zgody na przetwarzanie.

11. Administrator przetwarzając dane osobowe nie korzysta z mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

12. Administrator informuje, iż w celu zapewnienia bezpieczeństwa stosuje na terenie Zespołu Szkolnego monitoring wizyjny. Nagrania z monitoringu mogą być udostępniane przez administratora jedynie uprawnionym organom publicznym i są przechowywane przez okres do trzech miesięcy.

Metryka

  • opublikował: J. Leś
    data publikacji: 2019-08-31 04:46
  • zmodyfikował: J. Leś
    ostatnia modyfikacja: 2019-08-31 04:58

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1696
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-08-31 04:58:16